Viename interviu Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Veronika Povilionienė pasakė: „Daina – lyg duona kasdieninė...“.

Septintos klasės mokiniai artėjant Sausio 13-osios minėjimui lietuvių k. pamokose mąstė apie tai, kas žmogui gali būti „lyg duona kasdieninė“. Dalijamės mokinių mintimis.

 Augustinas

Svajonės, nes svajonė yra vienas iš tu dalykų, kurie tau padeda judėti į priekį ir niekada nepasiduoti.

Šeima, nes šeima tau kiekvieną dieną padeda, iš šeimos narių gauni gerų gyvenimo patarimų. i Šeima yra geriausi draugai, kurie tave visada mylės ir nepaliks.

Draugai. Tai yra tie žmonės, kuriems gali išsipasakoti, ir jie ne smerks, o palaikys. Juk kartais būna, kad tėvai su kažkuo nesutinka, o draugai sutinka.  

Kamilė

Šeima ir artimieji, nes be jų mes jaustumės vieniši. Šeimose mes esame mylimi, daug ko išmokstame.

Tauta ir Tėvynė, nes mes joje užaugome ir gyvename. Mes turime ją saugoti, mylėti ir didžiuotis.

Iveta

Šeima. Šeima suteikia meilę, džiaugsmą ar šilumą, kurios kartais trūksta. Šeimos nariai gali daug kuo padėti, pamokyti, tu gali jiems išsipasakoti, kai to reikia, šeima tavęs nepalieka bėdoje. Be jos gyventi būtų sunku.

Tradicijos ir papročiai. Lietuvių tradicijos mus, lietuvius, suartina. Laikydamiesi tradicijų bei papročių mes pagerbiame visus lietuvius bei prisimename senus laikus, kurie mus sukūrė tokius, kokie esame dabar.

Tėvynė ir tauta. Tai yra lyg duona kasdieninė, nes tėvynė mūsų tautą suartino. Kai mūsų tėvynę puolė, mes kaip tauta susivienijome ir nepalikome vienas kito bėdoje. Tėvynė mus užaugino ir išauklėjo, o mes kaip tauta jai padėjome išgyventi. 

Andrėja

Turime džiaugtis, kol esame laisvi ir niekam nepriklausom. Turime gerbti tai, ką turime dabar, nes nežinom, kiek ilgai laisvėje išliksime.

 Ridas

Aš suprantu, kad žmogui daina yra lygiai tiek pat svarbi, kaip ir maistas. Nes daina gali būti apie meilę, tradicijas, draugystę, draugus, šeimą, jausmus, vertybes.

Kiekvienas žmogus myli ir gerbia savo Tėvynę, nes tai yra jo gimtoji vieta, nes čia gyvena jo šeima, draugai.

Laisvė žmogui yra svarbi. Kiekvienas nori būti laisvas, saugus, nori laisvai kalbėti savo gimtąja kalba. Kai žmogus nejaučia baimės, gali laisvai bendrauti su kitais.

Kiekviena tauta turi savo tradicijas, papročius ir stengiasi tas tradicijas išsaugoti, nepamiršti, jos perduodamos iš kartos į kartą.

Mokytoja L. Lenčiauskienė

 

 

Jau mėnuo, kai mokykloje startavo Nacionalinės švietimo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir „Lietavos“ pagrindinės mokyklos „Kokybės krepšelio“ projektas, kuris per dvejus mokslo  metus suteiks papildomas galimybes pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, sudarys sąlygas kurti naujas šiuolaikiškas ugdymo(si)  aplinkas, įgyvendinant ir tobulinant veiklos pokyčius mokykloje.

Projekto tikslas – siekti 1-8 klasių mokinių pažangos, tobulinant ugdomosios veiklos kokybę.

Vienas iš uždavinių – plėsti pagalbos mokantis galimybes įvairių poreikių 6-8 klasių mokiniams. Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos 6-8 klasėse vedamos dalijant klases į laikinąsias grupes. Per tikrai labai trumpą laiką jau pravestos 43 lietuvių kalbos ir literatūros, 29 matematikos pamokos 6-8 klasių gabesnių ir mokymosi sunkumų patiriančių mokinių grupėms, paliekant galimybę pereiti į kitą grupę, padarius pažangą/nepadarius pažangos. Įsteigtas Namų darbų klubas (NDK), kuriame 5-10 klasių mokiniai turi galimybę paruošti namų darbus, kasdien konsultuojant dviem mokytojams dalykininkams. Šios konsultacijos šiuo metu vyksta virtualiuoju būdu, prisijungiant mokiniams ir mokytojams prie NDK kambario.

Uždavinio Organizuoti šiuolaikišką ugdomąją veiklą mokykloje ir virtualioje erdvėje veikla taip pat jau turi pirmuosius rezultatus. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų ir pasiekimų gerinimui specialiojo pedagogo-logopedo kabinete įrengtas interaktyvus ekranas SMART MX, kuris laukia mokinių, sugrįžtančių po žiemos (Kalėdinių) atostogų. O neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimui Kūrybinėse ir tiriamosiose dirbtuvėse 3D spausdinimo įrenginys jau pakeliui į mokyklą.

Laukiami rezultatai: pagerės mokinių pasiekimai ir pažanga, 6-8 klasių mokinių lietuvių k. ir literatūros bei matematikos pažangumo kokybė; mokinių gamtos ir socialinių mokslų įgūdžiai ir gebėjimai; mokinių savijauta ir motyvacija, sumažės patyčių atvejų; SUP turinčių mokinių lietuvių k., matematikos, gamtos ir socialinių mokslų metiniai pasiekimai; mokinių aplinkos, mokinių savijauta; ugdymo(si) planavimas ir organizavimas, mokytojų kompetencijos. 

Labai laukiame atsinaujinančio ugdymo(si) proceso mokykloje pasibaigus karantinui, kad mokiniai galėtų tiesiogiai, o ne virtualiai naudotis interaktyviomis mokymosi erdvėmis, džiaugtis naujai sukurtomis ir įrengtomis šiuolaikiškomis laisvalaikio ir ugdymosi aplinkomis, kad mokytojai galėtų tobulinti asmenines ir dalykines kompetencijas ne tik virtualiai.

Taigi, procesas vyksta, „Kokybės krepšelis“ atveria mokyklai plačias galimybes. Tikime, kad įgyvendintos projekto veiklos taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui mūsų mokykloje.

                                                              KK darbo grupės vadovė Gražina Švėgždė

Informuojame, kad Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriaus ikimokyklinėje grupėje „Obuoliukai“ bei ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje jungtinėje grupėje „Boružiukai“ nuo 2020 m. gruodžio 11 d. iki gruodžio 17 d. imtinai nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas.

Daugiau informacijos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme:

Priedai:
Download this file (Įsakymas.docx)Įsakymas.docx

Ugdymo organizavimas  nuo 2020-12-09

    1. 5-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO GRUODŽIO 9 IKI 22 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU:

     1.1.  NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu;

     1.2. NAMŲ DARBŲ KLUBO veikla nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos;

     1.3. NUO 2020-12-23 IKI 2021-01 05 –ŽIEMOS (Kalėdų atostogos). Pamokos prasideda sausio 6 dieną.

      2. 1-4 KLASIŲ MOKINIAI:

     2.1.  NUO GRUODŽIO 9 IKI 11 DIENOS mokosi mokykloje;

     2.2.  NUO 2020-12-14 IKI 2021-01 03 –ŽIEMOS (Kalėdų atostogos). Pamokos prasideda sausio 4 dieną.

 

APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ 1-4 KLASĖMS PO ŽIEMOS ATOSTOGŲ INFORMUOSIME GRUODŽIO 31 DIENĄ, 5-10 KLASĖMS – SAUSIO 4 DIENĄ.

Mūsų mokyklos antrokai matematikos pamokose išbandė suomišką matematikos mokymo platformą „Eduten Playground“. Ją sukūrė Suomijos Turku universiteto mokymo analitikos centras. Tai sužaidybintų matematikos pratimų ir uždavinių platforma, kuri padeda mokytis žaidžiant.Visą mėnesį  mokiniai, atlikdami įvairias užduotis, ne tik tobulino mintino skaičiavimo įgūdžius, bet ir įdomiai, linksmai mokėsi daugybos lentelės. Visi antrokai buvo apdovanoti diplomais už  puikius rezultatus.

Pradinio ugdymo mokytoja R.Vaškevičienė

Kaip ugdyti tvirtą, aplinkos spaudimui gebantį atsispirti paauglį?

Kviečiame susipažinti su parengtomis rekomendacijomis tėvams.

Parengė socialinė pedagogė Sandra Šklenskienė

Septintos klasės mokiniai, tęsdami ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veiklą, toliau keliauja po mikroorganizmų pasaulį. Šįkart mokiniai, savarankiškai ieškodami informacijos internete, detaliau susipažino su vienaląsčių prokariotų sandara bei reikšme gyvajai gamtai. Septintokams paliko įspūdį tai, kad tokius mikroorganizmus, kaip bakteriofagai, galima panaudoti norint nudažyti medžiaginius audinius ar gydyti bakterijų sukeltas ligas, kurių neišgydo net stipriausi vaistai.

 

Mokytojai A. Buitkienė, V. Jakštienė, V. Marozas

Informuojame, jog nuo 2020-11-16 iki 2020-11-29 imtinai Jonavos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 24 d. įsakymu  Nr. 13B-1748 "Dėl Jonavos "Lietavos" pagrindinės mokyklos infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo" Jonavos "Lietavos" pagrindinės mokyklos 2 klasėje nustatomas infekcijos plitimą ribojantis režimas ir veiklos organizavimas nuotoliniu būdu. 

Direktorė Ina Skurdelienė

Šalyje paskelbus karantiną ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-esfa-k-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo“ projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veikla persikėlė į namus. Projekte dalyvaujantiems septintos klasės moksleiviams užduotys skiriamos Classroom aplinkoje.

Šiuo metu mokiniai nuodugniau susipažįsta su mikropasauliu ir mikroskopu – priemone, be kurios neįmanoma tirti nuostabiojo mikropasaulio. Mokiniai namuose žiūrėjo mokomuosius filmus apie mikroskopus (jų sandarą bei naudojimo sritis) bei mikroskopinius organizmus: susipažino su jų sandara, mityba, gyvenamąja aplinka. Susipažinę su plika akimi nematomomis gyvosios gamtos atstovėmis ameba, euglena ir klumpele, moksleiviai susiejo jų sandaros, mitybos, judėjimo ypatybes su gebėjimu prisitaikyti prie aplinkos, kurioje jos tarpsta.

Mokytojai: A. Buitkienė, V. Jakštienė, V. Marozas

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokiniai prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.

Apie tolerancijos dieną:

Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.

2020 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė. Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Šių metų temą padiktavo išgirsta mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t.

Gerbkime ir palaikykime vieni kitus.

Socialinė pedagogė Sandra Šklenskienė

Lapkričio 9-15 dienomis rengiama kasmetinė Šiaurės šalių literatūros savaitė.

Kai mus apgaubia lapkričio sutemos, užsidegame žvakes ir skaitome drauge. Tokia yra jau trečią dešimtmetį gyvuojančios Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja.

Šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitės tema - Šiaurės šalys ir pasaulis.

Skaitymas suteikia mums fantastišką galimybę keliauti ir patirti pasaulį.

Ankstų pirmadienio rytą į skaitymus rinkosi trečios klasės mokiniai kartu su mokytoja Daiva Griniene. Skaitėme ištrauką iš K. Roskifte knygos „Visi iki vieno“. Prieš skaitymus kiekvienas klausytojas gavo po numerį. Išgirdę paminint savo skaičių, ji iškeldavo ir parodydavo kitiems. Ir gavo užduotį juos nuspalvinti ir dekoruoti. Paskaičius ištrauką vaikai ieškojo bibliotekoje paslėptų saldžių siurprizų.

Septintos, aštuntos klasės mokiniams vyko virtualūs skaitymai. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja Loreta Lenčiauskiene vaikai skaitė ištrauką iš J. Wegelius knygos „Žudiko beždžionė“. Skaitymo teksto  įdėmiai klausėsi katinas Šiaušius.

Su penktos klasės mokiniais ir jų auklėtoja Lilija Kulitiene žiūrėjome filmuką apie Šiaurės šalių rašytojus, prisiminėme kokius žinome Šiaurės rašytojų kūrinius. Taip pat klausėmės įgarsintos ištraukos iš knygos „Žudiko beždžionė“. Gavo užduotį rasti bent vieną egzotišką daiktą namuose ar mokykloje ir jį nufotografuoti.

Šiaurės šalių literatūros savaitė „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje skirta visiems. Įvairių gebėjimų mokiniai kartu su specialiąją pedagoge Jolita Tumėniene ankstų rytą pasinėrė į skaitymus, kurie leido mintimis pakeliauti po tolimas šalis, susipažinti su Šiaurės šalių literatūros herojais, jų gyvenimo būdu, tradicijomis. Šį sykį mokiniai „keliavo“ į tolimąjį Korvatunturį ir sužinojo kaip mažasis nykštukas Vilė ruošėsi Kalėdoms ir kokių dvylika dovanų jis paruošė Kalėdų seneliui...

Savaitės metu bibliotekoje buvo įkurdintas kampelis su Šiaurės šalių rašytojų knygomis.

Bibliotekininkė Violeta Leigienė

g.jpg

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013

„TYRINĖJU IR MOKAUSI“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkciniu centru ir Jonavos „Lietavos“ pagrindine mokykla, dalyvavo konkursiniame kvietime teikti paraiškas pagal priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 3. ir pateikė paraišką projekto „Tyrinėju ir mokausi“ finansavimui gauti. 2020 m. rugsėjo 18 d. projektui skirtas finansavimas ir pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013 „Tyrinėju ir mokausi“ sutartis“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013.

Projekte dalyvaus dvi veiklą tobulinančios Jonavos rajono mokyklos - Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla, kurios yra labai skirtingos ir tuo pačiu panašios savo mokinių pasiekimų rezultatais. Abiejų mokyklų aštuntokų gamtos mokslų pasiekimo rezultatai yra žemiausi rajone. Kad pagerinti mokslų rezultatus planuojama mokyklose įdiegti individualizuotą ugdymą gamtos mokslų srityje. Tam į pagalbą pasitelkiama konsultuojanti mokykla - Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija ir sertifikuota konsultantė bei ekspertė. Kadangi šios mokyklos pasižymi mokinių įvairove, todėl būtina atsižvelgti organizuojat ugdymo procesą, siekiant mokymosi tikslų. Individualizuotas ugdymas – tai pripažinimas, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais būdais pasiekia geriausių rezultatų, kad jie mokosi ir patirties įgauna ne tik per pamokas, neformalioje veikloje, kitose edukacinėse aplinkose nei yra mokykloje. Vienas iš būdų individualizuoti ugdymą – jį diferencijuoti. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.

Projekto tikslas - pagerinti 8 kl. mokinių gamtos mokslų pasiekimus. Projekto uždavinys - įdiegti individualizuotą ugdymą gamtos mokslų srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos: 8 kl. gamtos mokslų ugdymo organizavimas diegiant individualizuotą ugdymą pagal mokinių gebėjimus ir poreikius; pedagogų kompetencijų tobulinimas. Bus apmokyta 12 mokytojų. Projekto metu veiklą tobulinančių mokyklų mokytojai dirbs su mokiniais po pamokų, padedami konsultuojančios mokyklos bei eksperto. Taip pat bus įsigyjamos priemonės darbui su mokiniais - kompiuterinė technika.

Bendra projekto vertė yra 46.316,75 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 45.390,41 Eur bei savivaldybės biudžeto lėšos – 926,34 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. rugsėjo 18 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

„Lietavos” pagrindinėje mokykloje minint pasaulinę Stuburo dieną, pradinių klasių ir 5, 7kl. mokiniams netradicinę fizinio ugdymo pamoką „Taisyklinga laikysena“ vedė fiz. ugdymo mokytojas Arūnas Čekanavičius ir visuomenės sveikatos specialistė Greta Sakalauskaitė.

Pamokos tikslas – pabrėžti fizinio aktyvumo ir laikysenos gerinimo svarbą užkertant kelią stuburo pažeidimams. Mokyklinio amžiaus vaikų tarpe vyksta ryškūs laikysenos pakitimai, todėl svarbu akcentuoti netaisyklingos laikysenos priežastis – neteisingą sėdėjimą suole pamokos metu, ar ruošiant namų darbus namuose, kuprinės nešiojimą ant vieno peties, judėjimo stoką. Netaisyklinga laikysena augant vaikui sukelia raumenų įtampą ir disbalansą, deformuoja sąnarius ir stuburą, sutrikdo vidaus organų veiklą, sumažina fizinį aktyvumą ir pajėgumą, kas neigiamai veikia ir psichinę sveikatą.

Vykdant šią akciją kiekvienoje klasėje buvo matuojamas mokinio svoris, atskirai kuprinės svoris, įsivertinta ar mokinių kuprinės atitinka reikalavimus.

Visuomenės sveikatos specialistė Greta Sakalauskaitė

 NUOTOLINIU/SRAUTINIU BŪDU 2020 M. LAPKRIČIO 9-29 DIENOMIS

 1. Nuo 2020 m. lapkričio 9 iki lapkričio 29 dienos 5-10 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu/srautiniu būdu:
  • 5 klasė lapkričio 10-12 dienomis mokysis mokykloje;
  • 9 klasė lapkričio 17-20 dienomis mokysis mokykloje;
 2. Pamokų pradžia 8 val., pamokos, NŠ užsiėmimai, darbas laikinosiose grupėse, konsultacijos vyks pagal įprastą tvarkaraštį.
 3. Mokiniai prie pamokos jungiasi per „Google Classroom“ platformą, neprisijungusiam mokiniui bus rašoma „n“ raidė (išsiaiškinus neprisijungimo priežastį su klasės auklėtoju).
 4. Vaizdo pamokos neturi viršyti 50 proc. pamokos laiko (jeigu dvi pamokos yra iš eilės, vaizdo pamoka gali būti tik viena – iki 20 minučių mokytojo parengta vaizdinė medžiaga, likęs laikas – aktyviam mokinių dalyvavimui).
 5. Tamo dienyną mokytojai pildo reguliariai kitai dienai, įrašydami konkrečias užduotis, nurodydami reikalingas pamokai priemones.
 6. Pagalbos vaikui specialistai pagalbą vaikams teikia pagal poreikį nuotoliniu/kontaktiniu būdu (kai 5 ar 9 klasės mokinių srautas mokosi mokykloje).
 7. Mokinių tėvams (globėjams) rekomenduojama dėl visų kilusių problemų dėl ugdymo kreiptis į dėstantį mokytoją, kitais klausimais – į klasės auklėtoją.
 8. Primename, kad bendravimas ir virtualioje erdvėje turi būti pagarbus ir mandagus.

Valstybinė darbo inspekcija antrus metus organizuoja projektą, skirtą supažindinti 5–6 klasių moksleivius su saugiu darbu. Lapkričio 5 dieną, Lietavos mokyklos 5 klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje „Dirbsiu saugiai“, kurią vedė Daiva Bartkuvienė LR Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė.

Pamokos metu moksleiviai buvo supažindinami su dažniausiai kylančiais pavojais darbe, namų, mokymosi aplinkoje ir būdais, kaip jų išvengti. Projekto tikslas - ugdyti moksleivių saugaus darbo kultūrą  jiems patrauklia forma nuo ankstyvo amžiaus.

Mokytoja Gražina Pranckevičienė

Mokykloje vykdomos ES projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 veiklos. 🤩
Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų.
Įsisavinant projekto lėšas šiose ugdymo įstaigose interneto ryšiui pagerinti bus papildomai įrengti Wi-fi taškai. 👇💻
Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Kauno technologijos universitetu.
Daugiau informacijos 👇

2020-10-22 „Lietavos“ mokykloje vyko naujų narių, į mokyklos savivaldą, krikštynos.  Pirmiausia naujokus suskirstė į komandas: „Louis Wuitton“ ir „Chanel“. Komandos varžėsi puodelių apvertimo rungtyje ir žaidė „nuliukus/kryžiukus“, pralaimėjusiems teko atsakyti į istorinius klausimus, giedoti himną atliekant fizinius pratimus, varžytis zefyrų valgymo rungtyje, gerųjų savybių rašymo ant veido rungtyje ir t.t. po to veiksmas persikėlė į lauką, prie mokyklos ąžuolo. Ten žaidė šaradas, „mėgavosi“ MS pagamintu gėrimu, „atliko“ bausmes ir galiausiai garsiai prisiekė būti dorais, pavyzdingais, veržliais ir kūribingais mokinių tarybos nariais.

Mokinių savivalda

Spalio 21 d. „Lietavos“ mokyklos atstovai dalyvavo  rajoniniame projekte "Ar skaudžios patirtys gali įkvėpti optimizmo?". Susitikime buvo pristatyta ir aptarta Torey L. Hayden knyga „Mergaitė“. Pagal tikrus faktus rašyta knyga palietė kiekvieno širdį... ir dar kartą įrodė, kad apie „nepatogius dalykus“ būtina kalbėti.

Dėkojame projekto organizatoriams Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bendruomenei,  J. Klibavičienei, etikos mokytojai metodininkei, už labai šiltą ir jautrią popietę.

Mokytojos Gražina Pranckevičienė ir J. Klibavičienė