Jau mėnuo, kai mokykloje startavo Nacionalinės švietimo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir „Lietavos“ pagrindinės mokyklos „Kokybės krepšelio“ projektas, kuris per dvejus mokslo  metus suteiks papildomas galimybes pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, sudarys sąlygas kurti naujas šiuolaikiškas ugdymo(si)  aplinkas, įgyvendinant ir tobulinant veiklos pokyčius mokykloje.

Projekto tikslas – siekti 1-8 klasių mokinių pažangos, tobulinant ugdomosios veiklos kokybę.

Vienas iš uždavinių – plėsti pagalbos mokantis galimybes įvairių poreikių 6-8 klasių mokiniams. Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos 6-8 klasėse vedamos dalijant klases į laikinąsias grupes. Per tikrai labai trumpą laiką jau pravestos 43 lietuvių kalbos ir literatūros, 29 matematikos pamokos 6-8 klasių gabesnių ir mokymosi sunkumų patiriančių mokinių grupėms, paliekant galimybę pereiti į kitą grupę, padarius pažangą/nepadarius pažangos. Įsteigtas Namų darbų klubas (NDK), kuriame 5-10 klasių mokiniai turi galimybę paruošti namų darbus, kasdien konsultuojant dviem mokytojams dalykininkams. Šios konsultacijos šiuo metu vyksta virtualiuoju būdu, prisijungiant mokiniams ir mokytojams prie NDK kambario.

Uždavinio Organizuoti šiuolaikišką ugdomąją veiklą mokykloje ir virtualioje erdvėje veikla taip pat jau turi pirmuosius rezultatus. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų ir pasiekimų gerinimui specialiojo pedagogo-logopedo kabinete įrengtas interaktyvus ekranas SMART MX, kuris laukia mokinių, sugrįžtančių po žiemos (Kalėdinių) atostogų. O neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimui Kūrybinėse ir tiriamosiose dirbtuvėse 3D spausdinimo įrenginys jau pakeliui į mokyklą.

Laukiami rezultatai: pagerės mokinių pasiekimai ir pažanga, 6-8 klasių mokinių lietuvių k. ir literatūros bei matematikos pažangumo kokybė; mokinių gamtos ir socialinių mokslų įgūdžiai ir gebėjimai; mokinių savijauta ir motyvacija, sumažės patyčių atvejų; SUP turinčių mokinių lietuvių k., matematikos, gamtos ir socialinių mokslų metiniai pasiekimai; mokinių aplinkos, mokinių savijauta; ugdymo(si) planavimas ir organizavimas, mokytojų kompetencijos. 

Labai laukiame atsinaujinančio ugdymo(si) proceso mokykloje pasibaigus karantinui, kad mokiniai galėtų tiesiogiai, o ne virtualiai naudotis interaktyviomis mokymosi erdvėmis, džiaugtis naujai sukurtomis ir įrengtomis šiuolaikiškomis laisvalaikio ir ugdymosi aplinkomis, kad mokytojai galėtų tobulinti asmenines ir dalykines kompetencijas ne tik virtualiai.

Taigi, procesas vyksta, „Kokybės krepšelis“ atveria mokyklai plačias galimybes. Tikime, kad įgyvendintos projekto veiklos taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui mūsų mokykloje.

                                                              KK darbo grupės vadovė Gražina Švėgždė