banner

Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje šiuo metu dirba trys mokytojo padėjėjos: Diana Paulauskienė, Laima Rimavičienė ir Auksė Žvikienė. Upninkų skyriuje dirba viena mokytojo padėjėja - Sandra Varžaitytė.

Mokytojo padėjėjas – padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.

 

PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 Padeda mokiniui (mokinių grupei):

1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

5.1. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

6. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

7. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

8. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

 

Mokytojų padėjėjų darbo laikas: kasdien nuo 8.00 iki 14.00 val.
Susiekti su mokytojo padėjėjais galite atvykę į mokyklą arba per el. dienyną www.tamo.lt

 

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40