banner

MOKINIŲ SAVIVALDA (MS) - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 6 – 9 klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 27 nariai. Atstovus į MS deleguoja  6 – 9 klasių mokiniai. Kiekvienais metais MS atnaujinama naujais nariais. Į MS gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.

Mokinių savivaldos pirmininkas – mokyklos prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MS pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.

Mokinių savivaldos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MS narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MS narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš savivaldos jos balsų dauguma.

Mokinių savivaldos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų MS narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MS savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Jonavos „Lietavos” pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MS nuostatais ir kitais teisiniais aktais

 Mokinių taryba1 (2).png

 Mokinių taryba2.pngMokinių taryba3.png

 

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40